Partnering for Economic Empowerment and Renewal. Transforming Lives.

Seized to Be One Who Glories in Our Sufferings

Key Verse – Tagalog (see below for English)

Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis, dahil alam nating ito’y nagbubunga ng pagtitiyaga. 4 At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa.
Roma 5:3-4

Short Reflection – Tagalog (see below for English)

Kung minsan marami tayong mga bagay na nararanasan na mga pagsubok, o madalas nasusubok ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay natin, halimbawa financial shortage, family problem, broken relationship at iba pang bagay na maari nating i-konsider na pagsubok.

Isang halimbawa na natala sa bibliya na nakaranas ng pagtitiis, ng sakit, at ng kamatayan ng kanyang pamilya si Job, ako’y namamangha sa kanyang dahil sa kabila ng lahat hindi niya kinalimutan na ang Diyos ay may nais na mangyari iyon sa kanya upang masukat ang kanyang pananampalataya. Hindi rin niya pinakinggan ang mga nagsasabi sa kanya na itakwil na niya Diyos dahil sa kanyang sitwasyon, bagkus mas pinakita niya na nirerespeto at minamahal niya ang Diyos.

Sinasabi sa mga talatang ito na dapat pala nating ikagalak ang mga kahirapan o mga pagsubok na nararanasan natin sa kasalukuyan dahil ito ang tutulong sa-atin upang mas lumapit pa tayo sa Diyos, manalangin at humingi ng gabay. (Roma 5:3). Bukod doon, ito rin ang tumutulong sa-atin upang mas lalo pa tayong maging mabuting mamamayan ng Diyos. Kaya kapatid hindi mo dapat ikasama ng loob o ikatampo sa Diyos kung nakakaranas ka ng mga bagay na masasakit, kasi iyan ang tutulong sa iyo upang mas lumago sa pananampalataya at hindi mo rin kailangan pakinggan ang sinasabi ng iba kundi manindigan ka sa iyong pananalig dahil alam natin na sa huli tayo’y gagantimpalaan ng Diyos sa ating pagtitiis. Pagpalain tayong lahat!

Key Verse – English

Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.
Romans 5:3-4 (NIV)

Short Reflection – English

Sometimes we have many things that are trials, or often our faith is tested by circumstances in our life – for example financial shortage, family problems, broken relationships and other things we can consider as trials.

An example recorded in the Bible is that of Job who endured the pain and the death of his family. I was amazed at him because after all he did not forget that God wanted something to happen to him to measure his faith. He didn’t even listen to those who told him that he would reject God because of his situation, but instead showed that he respected and loved God.

These verses say that we should rejoice in the difficulties or trials we are experiencing today because they will help us to draw closer to God, to pray and to seek guidance. (Romans 5:3). In addition, it also helps us to become better citizens of God. So, brothers and sisters, you should not be disappointed or disappointed in God if you experience difficult things. That will help you to grow in faith and not to listen to what others are saying but to stand firm in your faith because in the end we all know that we will be rewarded by our perseverance. God bless us all!

Jesus has seized you to be one who glories in your sufferings!

This is the sixth in the “Seized to Be A Hero in the Faith” series of blog posts and is a special submission from Jervie Magat, a PEER Servants volunteer from the Philippines and our Global Co-Director for PEER Teens.

Leave a Reply