Partnering for Economic Empowerment and Renewal. Transforming Lives.

Unity Seed – Trust in God: Lean Not

Key Verse

Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding;
in all your ways submit to him,
and he will make your paths straight.

Romans 3:5-6 (NIV)

Short Reflection

Please scroll down for the Filipino version of this post.

Each of us has our own talents, abilities and wisdom.

But in the situation of our world today, perhaps everyone is becoming anxious, anxious about how to survive from the pandemic, from hunger and poverty. We all hope that COVID-19 will have a cure so that everything will be back to normal.

However, God promises that if we fully trust in his ability and not in our own intellect and ability, we can be sure that God will guide us and do things that we did not expect as He said in Jeremiah 33: 3.

It is natural that we rely on the ability of doctors and nurses whenever we are sick, but it is more important that we trust in God completely. Let us look to Jesus as the author and finisher of our faith.

We do not know what will happen in the next few days, in the next few months and years, one thing we know that our God is faithful to His promises if we trust in Him completely.

Finally, let us remember that we can do all things because of the power that Christ has given us. With that let us remain humble before our Lord Jesus, the author of all things.

Lord, let this reader and I be “All for One”, and may we learn to lean on you, not just ourselves or those around us.

This is the second in the “Trust in God” series of blog posts and is written by Jervie Magat, Co-Director of Youth Empowerment in PEER Servants, and an employee with the Center for Community Transformation, PEER Servants’ Filipino partner.

Filipino Version

Kawikaan 3:5-6

Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at wag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga’y alalahanin, upang ika’y patnubayan sa iyong mga tatahakin.

Ang bawat isa sa atin ay may ibat-ibang angking talino at kahusayan.

Ngunit sa sitwasyon ng ating mundo ngayon, marahil ang bawat isa ay nagiging balisa, balisa sa kung paano makakaligtas mula sa pandemya, sa gutom at sa kahirapan. Lahat tayo’y umaasa na magkaroon na ng lunas ang COVID-19 ng sa gayon ay manumbalik na muli sa normal ang lahat.

Gayon pa man, may pangako ang Diyos na kung tayo’y lubos na magtitiwala sa kanyang kakayanan at hindi sa sarili nating talino at abilidad, makaka-asa tayong ang Diyos ang papatnubay sa atin at gagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan katulad ng sinabi niya sa Jeremias 33:3.

Natural lang na tayo’y umaasa sa kakayanan ng mga doctor, ng mga nurses sa tuwing tayo’y nagkakasakit, ngunit mas mahalaga na magtiwala tayo ng lubusan sa Diyos, ituon natin ang paningin kay Hesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya.

Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na araw, sa susunod na mga buwan at taon ang alam lang natin ay tapat ang Diyos sa kanyang mga Pangako kung tayo’y magtitiwala ng lubusan sa kanya.

Bilang pang wakas, tandaan natin na ang lahat ng bagay ay magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo kung kaya’t manatili lang tayong mapagpakumbaba sa harapan n gating Panginoong Hesus na siyang may akda ng lahat.

Leave a Reply